Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU DIRFORPRO

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, vzájemná práva a povinností prodávajícího a kupujícího v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými prostřednictvím internetového obchodu dfpro.c(dále jen „e-shop“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“) seznámit před uskutečněním objednávky zboží z e-shopu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
 3. Prodávajícím a zároveň provozovatelem e-shopu je DIRFORPRO s.r.o., IČ: 07542666, DIČ: CZ07542666, se sídlem Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108695 (dále také jen jako „prodávající“).
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

II.

Vymezení základních pojmů

 

 1. Spotřebitelemje fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 2. Spotřebitelskou smlouvouje smlouva, kde na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 3. Fyzickou osobou, která není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 4. Smlouvou uzavíranou distančním způsobem je smlouva sjednaná prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. prostřednictvím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran).

 

III.

Uživatelský účet

 

 1. Prostřednictvím registrace na webových stránkách si může kupující založit uživatelský účet a provádět jeho prostřednictvím objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen jejich správnost kontrolovat či ověřovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za následky vzniklé porušením této povinnosti. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující dále bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě třetích osob.

 

IV.

Informace o zboží a cenách

 

 1. E-shop vede katalog zboží, ve kterém jsou uvedeny informace o jednotlivých produktech, jejich cenách a hlavních vlastnostech. Případné zobrazení zboží je vždy pouze ilustrační.
 2. Zboží, které je uvedeno v katalogu, je:
 3. zboží podléhající režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),

nebo

 1. zboží nepodléhající režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).
 2. Kupující bere na vědomí, že k zakoupení zboží, podléhajícího režimu zákona o zbraních, uvedeného v čl. IV. odst. 2. písm. a) VOP, musí být kupující držitelem zbrojního průkazu a/nebo patřičného oprávnění a povolení v souladu se zákonem o zbraních, jinak nedojde k uzavření kupní smlouvy a kupujícímu takové zboží nebude prodáno.
 3. Zboží, podléhající režimu zákona o zbraních, uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) VOP, je v e-shopu obvykle označeno následujícím způsobem: „Zboží je možné pouze rezervovat pro osobní odběr a při koupi je potřeba se prokázat zbrojním průkazem a nákupním povolením,“ nebo „Toto zboží je možné pouze rezervovat pro osobní odběr a při koupi je potřeba se prokázat zbrojním průkazem, případně i průkazem zbraně,“ či jiným obdobným sdělením.
 4. Prodávající je plátcem DPH a ceny zboží jsou proto vždy uváděny s DPH.
 5. Prodávající si vyhrazuje možnost neuzavření kupní smlouvy ohledně zboží, u kterého bude uvedeno, že je „nedostupné“, popřípadě „nelze objednat“.
 6. Náklady spojené s dodáním zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

 

V.

Uzavření kupní smlouvy, rezervace zboží

 

 1. Na e-shopu je uveden seznam zboží. U každého zboží je uvedena cena za zboží včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na dodání. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k potvrzení této objednávky ze strany prodávajícího.
 2. Kupující může učinit nabídku k uzavření smlouvy ve formě řádně vyplněné a prostřednictvím e-shopu odeslané objednávky. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (dodací a případně fakturační). Takováto objednávka kupujícího se považuje za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Před samotným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno, aby si vyplněné údaje a specifikaci jím vybraného zboží zkontroloval a popřípadě změnil,a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Aby byl objednávkový formulář kupujícího platný, je potřeba vyplnit všechny povinné údaje a kupující musí potvrdit, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. Závaznou objednávku lze odeslat stisknutím tlačítka „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považuje prodávající za správné a úplné. O obdržení objednávky bude prodávající kupujícího informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Prodávající po obdržení návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy objednávky učiněné kupujícím, zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, potvrzení objednávky. Doručením takového potvrzení objednávky kupujícímu:
 6. v případě, kdy kupující objednává zboží, podléhající režimu zákona o zbraních, uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. a) VOP, je objednané zboží prodávajícím rezervováno pro kupujícího po dobu 5 pracovních dnů, přičemž v této době je kupující povinen dostavit se osobně k uzavření kupní smlouvy, k předložení patřičného zbrojního průkazu a/nebo patřičného oprávnění a povolení a k převzetí zboží do provozovny prodávajícího, v opačném případě je šestý pracovní den rezervace zrušena a rezervace je považována za zrušenou z důvodů na straně kupujícího;
 7. v případě, kdy kupující objednává zboží, nepodléhající režimu zákona o zbraních, uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. b) VOP, je kupní smlouva uzavřena.
 8. V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. 
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 10. Spotřebitel má do doby uzavření kupní smlouvy s prodávajícím právo od jím učiněného návrhu k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím odstoupit, respektive zrušit svou objednávku e-mailem nebo telefonicky bez hrozby jakýchkoliv sankcí.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem spotřebitelem

 

 1. V případě, že se sjednává smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel má zákonné právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávky zboží, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené a neopotřebené, v původním stavu a, je-li to možné, v původním obalu.
 3. Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, dodaný spotřebiteli společně se zbožím, nebo tak může učinit jiným vhodným způsobem, který bude mít formu jednostranného právního jednání (např. e-mailem, dopisem apod.). Odstoupení od smlouvy v tištěné písemné formě zašle spotřebitel na adresu: DIRFORPRO s.r.o., Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Jiným způsobem lze peněžité prostředky vrátit jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Náklady na vrácení zboží nese sám spotřebitel.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel v souvislosti se zbožím prodávaným v tomto e-shopu od smlouvy odstoupit, mj. pokud se jedná:
  1. o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  2. o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 9. Spotřebitel nemůže od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, bylo-li zboží již částečně spotřebováno a také v případě, že to vylučuje charakter zboží, zejména pak z hygienických důvodů.
 10. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 11. Byl-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek je v takovém případě kupující povinen zaslat zpět prodávajícímu společně s vraceným zbožím, přičemž dárek nesmí jevit známky používání či opotřebení.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 

 1. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, může odstoupení od smlouvy uplatnit pouze jako právo z vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku.

 

VIII.

Práva z vadného plnění/Reklamační řád

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku či předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Zboží se považuje za vadné již při převzetí, pokud se vada projevila v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, považuje se tato doba za dobu, po kterou se prodávající zavazuje za jakost zboží.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupují právo na:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • odstranění vady opravou věci,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravdu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. V případě, že si kupující nezvolí právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věc; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 9. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jaké ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 11. Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.
 12. Práva z vady se uplatňují prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách e-shopu, anebo prostřednictvím jiného způsobu, který bude mít formou jednostranného jednání směřujícího vůči prodávajícímu (např. dopis, e-mail apod.). Vytištěný formulář nebo dopis je pro uplatnění práva z vad nutno zaslat na adresu: DIRFORPRO s.r.o., Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno včetně vadného zboží. V případě, že se jedná o zboží, podléhající režimu zákona o zbraních, uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. a) VOP, je kupující povinen dodat takovéto zboží prodávajícímu osobně či prostřednictvím pověřené osoby, která je držitelem zbrojního průkazu a/nebo patřičného oprávnění a povolení ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních. Prodávající je oprávněn nepřevzít poštovní zásilku, která obsahuje či může obsahovat zboží uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. a) VOP.

 

IX.

Způsob dodání zboží

 

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu si pro doručení objednaného zboží, nepodléhajícího režimu zákona o zbraních, uvedeného v čl. IV. odst. 2. písm. b) VOP, vybrat z následujících způsobů dopravy:
  1. Přepravní společnost Geis, PPL,
  2. Česká pošta,
  3. Osobní odběr
 2. V případě rezervace zboží, podléhajícího režimu zákona o zbraních, uvedeného v čl. IV. odst. 2. písm. a) VOP, je kupující povinen dostavit se k převzetí zboží osobně.
 3. Způsob dopravy si kupující vybere při vyplňování objednacího formuláře.
 4. Při zvolení způsobu dopravy „Osobní odběr“ si může kupující svou objednávku po předchozí domluvě vyzvednout na adrese: DIRFORPRO s.r.o., Rokytova 4259/1, 615 00 Brno-Židenice či dle dohody jinde.

 

X.

Platební podmínky

 

 1. Kupující objednané zboží, nepodléhající režimu zákona o zbraních, uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. b) VOP uhradí prostřednictvím bankovního převodu na základě prodávajícím vystavené faktury. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy dle varianty dopravy zvolené kupujícím. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu (uvedenou v objednávkovém formuláři) výši kupní ceny a ceny dopravy, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží bude kupujícímu zasláno až po připsání peněžité částky na účet prodávajícího.
 2. Pokud kupující zvolí způsob dodání zboží „osobní odběr,“ může kupující uhradit cenu za zboží při osobním odběru v hotovosti.
 3. Rezervované zboží, podléhající režimu zákona o zbraních, uvedené v čl. IV. odst. 2. písm. a) VOP, uhradí kupující vždy pouze v hotovostipři osobním odběru.

  

XI.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), stal správcem poskytnutých osobních údajů kupujícího (subjektu údajů) a je proto povinen jej informovat o ochraně jeho osobních údajů.
 2. Správcem osobních údajů kupujícího je DIRFORPRO s.r.o., Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno, kterou může kupující kontaktovat následovně:
  1. DIRFORPRO s.r.o.:
   • písemně – na adrese: DIRFORPRO s.r.o., Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno,
   • elektronicky – na e-mail: info@dfpro.cz
  2. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytnost pro splnění smluvních závazků plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
  3. Kupující, jakožto subjekt údajů, má právo po prodávajícím, jakožto správci jeho osobních údajů, požadovat, aby mu k jeho osobním údajům zajistil přístup. Kupující má také právo na opravu či výmaz jeho osobních údajů, popř. právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost jeho osobních údajů.
  4. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat těmito způsoby:
   1. písemně – na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
   2. elektronicky – posta@uoou.cz
   3. telefonicky – tel.: +420 234 665 444
  5. Kupující poskytuje své osobní údaje prodávajícímu na základě smluvního závazku. V případě, že by kupující příslušené osobní údaje odmítl poskytnout, nelze s ním uzavřít příslušnou závazkovou smlouvu.
  6. Kupující prodávajícímu poskytuje jen ty osobní údaje, které jsou nutné k plněné smluvního závazku. Pokud by kupující nabyl dojmu, že prodávající po něm vyžaduje osobní údaje nad míru přiměřenou, může podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost.
  7. Kupující může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů prodávajícím pro účely přímého marketingu a prodávající je pak nesmí pro tyto účely zpracovávat.
  8. Dojde-li k narušení ochrany osobních údajů, která by měla za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího, je prodávající o tomto kupujícího bez zbytečného odkladu povinen informovat.

 

XII.

Elektronická fakturace

 

 1. Kupujícímu je vystaven doklad o koupi formou elektronické faktury. Prodávající elektronickou fakturu kupujícímu zašle na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.

 

XIII.

Závěrečná ujednání

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva týkající se obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. V případě mimosoudního řešení sporu, je subjektem k vyřizování stížnosti kupujícího Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novel, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI: http://www.coi.cz.
 5. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešel pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto obchodních podmínek e-shopu.
 6. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat vždy však v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tímto však nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti původního znění obchodních podmínek.
 7. Obchodní podmínky e-shopu vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2019.