Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Společnost DIRFORPRO s.r.o., IČ: 07542666, DIČ: CZ07542666, se sídlem Božetěchova 2259/101, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108695(dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, které klienti Správci v této souvislosti poskytnou.

 

Správce zpracovává v případě Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rozhraní webové stránky Správce umístěné na internetové adresehttp://www.dfpro.cz, následující osobní údaje:

 

jméno a příjmení,

adresa,

telefonní číslo,

e-mailová adresa

 

Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Jméno a příjmení, adresní údaje, telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a klientem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

 

Správce dále při prodeji zboží, podléhajícího režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, jehož vlastnictví je podmíněno držením platného zbrojního průkazu a/nebo příslušných povolení či oprávnění, zpracovává následující osobní údaje:

 

údaje, které jsou uvedeny v občanském průkazu,

údaje, které jsou uvedeny ve zbrojním průkazu,

údaje, které jsou uvedeny v povolení k nabytí vlastnictví/držení/nošení střelné zbraně.

 

Tyto údaje je nutno zpracovat za účelem řádné identifikace klienta a za účelem ověření oprávnění klienta. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neposkytnutí služby ze strany Správce.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, osoby zajišťující technický provoz webové stránkywww.dfpro.cz, správce databáze serveru apod. Seznam těchto zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách www.dfpro.cz/seznamzpracovatelunebo na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy info@dfpro.cz.

 

Při prodeji zboží, podléhajícího režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, jsou osobní údaje v nezbytném (zákonném) rozsahu rovněž předávány Policii České republiky.

 

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat telefonicky na čísle 602 576 904 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@dfpro.cz. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupných na http://www.uoou.cz.

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8.9.2019